NGÀY THỨ 6 CỦA PHÁP HỘI DƯỢC SƯ THẤT CHÂU VÀ LỄ QUY Y TAM BẢO

NGÀY THỨ 6 CỦA PHÁP HỘI DƯỢC SƯ THẤT CHÂU VÀ LỄ QUY Y TAM BẢO
Ngày đăng: 08/04/2023 10:38 AM

“Sáng như mặt nhật giữa trời thanh

Tỏ tựa đèn trăng chiếu sắc huỳnh

Phóng ánh hào quang soi thế giới

Hiện thân thuyết pháp độ nhân sinh

Vì bệnh duyên nên cầu nguyện Dược Thượng, Dược Vương

Muốn an lạc phải đảo kỳ Đông Phương giáo chủ.”

Tối ngày 14 tháng giêng năm Quý Mão chư Tăng bổn tự thực hiện nghi thức sám hối và thọ trì thời kinh Dược Sư để cầu nguyện tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, nguyện quốc thới dân an, thế giới hoà bình, nhân dân an lạc.

Đồng thời tổ chức lễ quy y Tam Bảo cho hơn 50 thiện nam tín nữ trong dịp đầu xuân Quý Mão. Nhân đây Thượng Toạ trụ trì chia sẻ pháp thoại nhằm sách tấn các hành giả đạo tràng tịnh độ trong năm mới tinh tấn tu tập hơn nữa để làm tư lương trong đời sống tâm linh của mình. Qua đó khẳng định phương pháp tu tập “lấy nhất tâm làm phương hướng, nương tinh tấn làm quyến thuộc”.

Buổi lễ khép lại tràn đầy niềm hỷ lạc của những người con Phật trong những ngày đâu xuân Di Lặc - Quý Mão.

Kính nguyện bá gia bá tánh, thân tâm an lạc, phước huệ song tu, bồ đề tâm tăng trưởng.

Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Zalo
Hotline