NIỀM TIN CHÂN CHÁNH

NIỀM TIN CHÂN CHÁNH
Ngày đăng: 25/07/2023 08:39 AM

Tin Phật.

Tin Pháp.

Tin Tăng.

Tin Nhân Quả Nghiệp Báo. Tin rằng trồng cam được cam, gieo ớt được ớt, nhân nào quả nấy. Những bất đồng sai khác trên cuộc đời như giàu nghèo, sang hèn, trí ngu...là đều do những nhân gieo sai khác từ rất nhiều đời trước mà ra.

Tin Luân Hồi Tử Sanh. Tin rằng tất cả chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, do nghiệp thiện ác quyết định mà sinh tới sinh lui trong 6 nẻo luân hồi.

+ khi độc ác, bạo tàn, hung dữ xem chừng là ta đang mở cảnh giới địa ngục.

+ khi xan tham, khao khát quá độ, khát dục khát ái vô độ, xem chừng mình đang tự tạo cảnh giới ngạ quỷ.

+ khi si mê đắm trước, bản năng thú tính... thì tự mình biến mình thành súc sanh.

+ khi sợ hãi, ngã mạn, cậy quyền, cậy thế hung hăng, sử dụng binh khí miệng lưỡi... là ta đang sống trong cảnh giới a-tu-la.

+ khi xử sự có lý có tình, sống có nhân nghĩa, lành thiện nhiều hơn xấu ác là ta đang sống cảnh giới làm người.

+ khi có nhiều thiện tâm, hoan hỷ trong sự tu hành, có bố thí trì giới, tham thiền... là ta đang mở cửa bước vào 6 cảnh trời Dục giới.

+ khi tu thiền định đạt được tứ thiền hữu sắc, vô sắc thì ta an trú vào cảnh trời sắc giới, vô sắc giới tương đương.

+ nếu tu tập giới định tuệ là ta đang gieo nhân lành giải thoát sanh tử luân hồi trong ba cõi.

Tin Tứ Diệu Đế. Tin vào lộ trình thoát khổ là trọng tâm, là cốt lõi giáo lý mà Đức Phật đã thuyết giảng. Đó là sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ, sự thật về diệt khổ và sự thật về con đường diệt khổ.

Để có được đức tin trong sạch này, không phải có được một cách dễ dàng, mà phải có được qua quá trình nghiên cứu, học hỏi, suy tư, chiêm nghiệm, tìm kiếm và nhất là phải có sẵn duyên lành với Phật pháp từ nhiều đời kiếp.

(Đồi Lau).

 

TU VIỆN KIM CANG

Zalo
Hotline