LỜI DẠY CỦA TỔ QUY SƠN (PHẦN 1).

LỜI DẠY CỦA TỔ QUY SƠN (PHẦN 1).
Ngày đăng: 06/11/2023 05:55 PM

Vì nghiệp ràng buộc có thân,

Không ai tránh khỏi khổ luỵ!

Nhận lấy tinh cha huyết mẹ,

Thân mượn các duyên hợp thành.

Tuy bốn đại giúp giữ gìn,

Nhưng luôn bất hoà chống trái!

Vô thường già chết,

Không hẹn cùng người;

Sớm còn tối mất,

Sát na đã qua đời khác!

 

Ví như,

Sương sớm mùa xuân,

Chốc lát liền không!

Rễ cây bờ giếng,

Đâu thể lâu dài?

 

Niệm niệm vô thường,

Trong một sát na,

Dứt hơi đời khác liền qua!

Sao lại lơ là không tiếc?

Trích trong Thọ Trì Quy Sơn Cảnh Sách do Sakya Minh Quang soạn dịch.

Zalo
Hotline